CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐIỀU LỆ

HỘI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

                                                                                      

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi và Địa chỉ

 1. Tên gọi:

– Tên bằng tiếng Việt: Hội Cựu Sinh viên Ngoại thương.

– Tên bằng tiếng Anh: FTU Alumni Association.

– Tên viết tắt: FAA.

 1. Địa chỉ:

– Trụ sở: Tầng 15, tòa nhà 11B Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

 1. Tôn chỉ:

Hội cưu sinh viên Ngoại thương là tổ chức xã hội, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, kết nối các cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, mở ra môi trường giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống đồng thời gắn kết và ủng hộ sự phát triển của Nhà trường.

 1. Mục đích:
 2. Hình thành thị trường nội bộ trong hoạt động Sản xuất Kinh doanh của các Hội viên.
 3. Tham gia góp phần cùng Nhà Trường trong việc phát triển các mô hình đào tạo, gắn kết lý thuyết với thực tiễn Doanh nghiệp.
 4. Xây dựng các chương trình khuyến học, kết nối giữa Cựu sinh viên với Nhà trường và các sinh viên.
 5. Tham gia đóng góp ý kiến với Nhà nước, các Tổ chức và Cơ quan có thẩm quyền về các chính sách liên quan đến ngành nghề của các Hội viên.
 6. Giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho các Hội viên tiếp cận tìm cơ hội giao lưu hữu nghị và hợp tác phát triển.
 7. Góp phần hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các Hội viên.
 8. Chia sẻ, quan tâm trong cuộc sống và công việc.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động bình đẳng, công khai, minh bạch.
 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 4. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương II: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ

Điều 4. Nhiệm vụ và Quyền hạn của Hội

4.1. Nhiệm vụ:

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức.
 2. Tập hợp, đoàn kết Hội viên; Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các Hội viên vì lợi ích chung của Hội; Thực hiện đúng tôn chủ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và phát triển cộng đồng.
 3. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.
 4. Phát triển hội viên, lập hồ sơ danh sách Hội viên, các đơn vị trực thuộc Hội, trong đó ghi rõ tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ của Hội viên; Lập và Lưu trữ, theo đúng quy định của pháp luật, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Hội, các tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội, sổ ghi biên bản các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lưu giữ thường xuyên và đầy đủ tại Trụ sở của Hội.

4.2. Quyền hạn

 1. Tuyên truyền mục đích, tôn chỉ của Hội.
 2. Đại diện cho Hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.
 3. Tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.
 4. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
 5. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của Hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
 6. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 

Chương III: HỘI VIÊN

Điều 5. Hội viên của Hội

 1. Hội viên chính thức:

Hội viên là các Cựu sinh viên Đại học Ngoại thương thuộc nhiều khóa học khác nhau và các cá nhân nguyên là cán bộ, là cán bộ nhân viên, giáo viên của Trường ĐH Ngoại Thương hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng như nước ngoài, tâm huyết và tự nguyện tham gia tổ chức Hội. Có đăng ký chính thức tham gia Hội qua email, thư,… và được Ban Chấp hành Hội chấp nhận.

 1. Hội viên chính thức là các Tổ chức:

Có người đại diện hoặc người sở hữu vốn lớn nhất là Cựu sinh viên ngoại thương, đăng ký chính thức tham gia Hội qua email hoặc thư, và được Ban Chấp hành Hội chấp nhận

 1. Hội viên liên kết:

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động, sản xuất, kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, với tinh thân tự nguyện hợp tác công sức, trí tuệ và tán thành Điều lệ Hội, có thể được Ban chấp hành Hội xét kết nạp là Hội viên liên kết của Hội.

 1. Hội viên danh dự:

Những cá nhân Việt Nam tiêu biểu có nhiều đống góp xuất sắc cho việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội, được Ban Chấp hành Hội chấp thuận.

Hội viên liên kết và Hội viên danh dự có quyền và trách nhiệm như Hội viên khác của Hội, trừ quyền bẩu cử, ứng cử vào các vị trí lãnh đạo của Hội và biểu quyết các vấn đề của Hội.

 1. Hội viên tự do:

Là tất cả các Cựu sinh viên ngoại thương, tham gia vào mạng xã hội của cộng đồng Cựu sinh viên ngoại thương nhưng chưa đăng ký làm hội viên chính thức. Hội viên tự do được nhận thông tin về các hoạt động của hội nhưng không có các quyền nêu trong Điều 6, chương III.

Điều 6. Quyền của Hội viên

 1. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.
 2. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và biểu quyết thông qua các quyết định, chủ trương và chương trình hoạt động của Hội. Được Hội giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội.
 3. Được Hội và các Hội viên tạo cơ hội liên kết, phát triển kinh doanh, phát triển thị trường nội bộ trong các Hội viên.
 4. Được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức; Được Hội thăm hỏi, giúp đỡ khi khó khăn, khi có nhu cầu.
 5. Được quyền xin ra khỏi Hội.

Điều 7. Nhiệm vụ của hội viên

 1. Chấp hành Điệu lệ và thực hiện các nghị quyết của Hội; Tích cực tham gia các hoạt động của Hội; Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Hội trong quá trình tham gia hoạt động của Hội.
 2. Tuyên truyền rộng rãi về Hội trong cộng đồng Cựu Sinh viên Ngoại Thương để thu hút hội viên mới góp phần phát triển tổ chức, mở rộng phạm vi hoạt động của Hội.
 3. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội, góp phần phát triển Hội ngày càng lớn mạnh.
 4. Có trách nhiệm, chủ động góp phần tham gia hỗ trợ các hội viên của Hội trong điều kiên của mình để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hội viên
 5. Chủ động tham gia cùng Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Hội và Các hội viên khác trong khả năng và điều kiện của mình
 6. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

 

Chương IV: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Cơ cấu tổ chức của Hội

 1. Tổ chức của Hội Cựu Sinh viên Ngoại Thương, gồm:

+ Ban cố vấn

+ Ban chấp hành

Bộ phận chuyên môn

Các Dự án hoạt động

+ Thường trực Hội

Chủ tịch

Các phó Chủ tịch

Tổng thư ký

 1. Sơ đồ bộ máy tổ chức:

(tại Phụ lục đính kèm)

 

Điều 9. Ban Chấp hành Hội.

 1. Là cơ quan Lãnh đạo của Hội giữa 2 kỳ Đại Hội có nhiệm kỳ 5 năm và được bầu theo hình thức hiệp thương.
 2. Ban Chấp hành Hội họp thường kỳ 3-6 tháng/lần. Khi cần, có thể họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Hội hoặc theo yêu cầu của các UV BCH. Các quyết định, nghị quyết của Ban Chấp hành được thông qua và có hiệu lực khi có trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên chính thức dự họp tán thành.
 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Hội:
 4. a) Giải quyết những công việc của Hội theo tôn chỉ mục đích của Hội; Lãnh đạo, tổ chức và hướng dẫn thực hiện Điều lệ, nghị quyết, quyết định chương trình công tác hàng năm và các công tác khác của Hội;
 5. b) Triệu tập Đại hội bất thường, thường kỳ nếu được 51% số lượng Ban Chấp hành nhất trí.
 6. c) Bầu và bãi nhiệm Chủ tịch, các phó Chủ tịch, Tổng Thư ký hội, Phó Tổng thư ký, các ủy viên Ban Thường trực, ủy viên Ban Chấp hành. Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội, Ban Chấp hành có quyền bầu bổ sung không quá 1/3 (một phần ba) số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định theo đề nghị của Ban Thường trực Hội;
 7. d) Xây dựng định hướng phát triển và chương trình hoạt động của Hội.
 8. Cơ cấu Ban Chấp hành:

Có nhân sự đã nghỉ hưu, đang đương chức, có đại diện Lãnh đạo của Trường Đại học Ngoại Thương; uy tiên nhân sự trẻ, lấy lực lượng Doanh nhân làm nòng cốt.

Số lượng thành viên BCH trong khoảng 30-40 người không phân biệt độ tuổi, có tâm huyết, có năng lực tổ chức, gắn bó với hoạt động của Hội.

Điều 10. Ban Thường trực Hội.

 1. Ban Thường trực là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và một số bộ phận giúp việc.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường trực:
 3. a) Chỉ đạo, điều hành các công việc của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;
 4. b) Phê duyệt chương trình hành động toàn khóa và các chương trình công tác năm của Hội; Hướng dẫn thực hiện diều lệ Hội, nghị quyết Đại hội và các nghị quyết của Ban Chấp hành;
 5. c) Trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể, Ban Thường vụ có thể lập ra các ban công tác và cử các ủy viên Ban Chấp hành phụ trách đồng thời báo cáo trước Ban Chấp hành Hội tại phiên họp gần nhất;
 6. d) Quyết định khen thưởng, kỷ luật và xóa tên hội viên trong Danh sách hội viên của Hội;

đ) Ban Thường trực Hội họp ít nhất 3 tháng/ lần, khi cần thiết có thể họp bất thường.

Điều 11. Chủ tịch Hội

 1. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội bầu trong số ủy viên Ban Thường trực, là người đại diện pháp nhân của Hội trong các mối quan hệ với các đối tác trong, ngoài nước và trước pháp luật về những vấn đề có liên quan đến Hội.
 2. Chủ tịch Hội có nhiệm vụ, quyền hạn:
 3. a) Chủ trì xây dựng định hướng về phát triển về mô hình, phương hướng hoạt động; Lãnh đạo, quản lý mọi hoạt động của Hội;
 4. b) Triệu tập và Chủ trì các cuộc họp Thường trực, Ban chấp hành Hội.
 5. c) Chủ trì cuộc họp Ban Chấp hành nhiệm kỳ kế tiếp cho đến khi bầu xong Chủ tịch mới.
 6. d) Xây dựng chương trình công việc trình Ban Thường trực Hội theo Quý, 6 tháng, 1 năm.
 7. e) Thay mặt Ban Thường trực Hội quyết định những nội dung công việc thuộc chương trình công tác của Ban Thường trực, Ban Chấp hành; Trong trường hợp đột xuất phải báo cáo Ban Thường trực Hội trong vòng 3 ngày kể từ ngày thực hiện.
 8. f) Phân công các Phó Chủ tịch theo chức năng và yêu cầu đột xuất.

Điều 12. Phó Chủ tịch Hội

 1. Các Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội bầu trong số ủy viên Ban Thường vụ, giúp Chủ tịch chỉ đạo hoạt động của Hội trong những lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch.
 2. Giúp Chủ tịch Hội thuộc lĩnh vực được phân công hoặc đột xuất theo ủy quyền.
 3. Thay mặt Chủ tịch Hội quyết định những nội dung công việc được phân công và tự chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và pháp luật về quyết định của mình.
 4. Có trách nhiệm báo cáo thông tin về những công việc đã và đang giải quyết theo chế độ thông tin nội bộ tới Chủ tịch và các Thành viên khác, Thư ký Hội.

Điều 13. Ban Thư ký

 1. Là Bộ phận tham mưu, tổng hợp mọi hoạt động của Hội và tự quyết định những nội dung công việc trong chủ trương với tư cách là người thừa lệnh, đồng thời c/c báo cáo cho Thường trực nắm được.
 2. a) Thường trực hàng ngày nắm và kết nối thông tin, yên cầu của Ban Chấp hành và của Hội viên nhằm tạo khả năng liên kết và tạo điều kiện tốt nhất để các Hội viên có thể tận dụng cơ hội nhằm phục vụ nhu cầu tổ chức và cá nhân Hội viên trong khuôn khổ tôn chỉ, mục đính của Hội.
 3. b) Lưu trữ hồ sơ, văn bản, giữ gìn tài liệu phục vụ yêu cầu xây dựng truyền thống tổ chức Hội sau này.
 4. c) Là đầu mối phối hợp, trực tiếp điều hành thường xuyên công việc của Văn phòng Hội; Thực hiện nhiệm vụ tài chính của Hội.
 5. Cơ cấu Ban Thư ký gồm: Tổng Thư ký, Phó Tổng thư ký và một số Ủy viên Ban thư ký. Phó Tổng thư ký do Chủ tịch quyết định theo đề nghị của Tổng thư ký. Ban Thư ký có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ chuẩn bị nội dung các kỳ họp và triệu tập các kỳ họp; theo dõi, giúp đỡ các hội viên trong triển khai tổ chức hoạt động; Giải quyết các công việc hàng ngày của Hội, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài liệu và tài chính của Hội.

Điều 14. Các tổ chức thuộc hội

Các tổ chức thuộc Hội bao gồm các câu lạc bộ, các doanh nghiệp do Hội thành lập hoặc bảo trợ, liên kết cùng Hội phát triển

Điều 15. Các đối tác chiến lược

 1. Lựa chọn tối đa 10 thương hiệu lớn, có uy tín đồng hành cùng hoạt động của Hội.
 2. Lựa chọn từ 5-10 công ty thành viên được hội tập trung nguồn lực chia sẻ, hỗ trợ, chắp nối các cơ hội phát triển, đồng thời các công ty có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho quỹ Hội.
 3. Lựa chọn một số công ty, doanh nghiệp, nhà sản xuất kinh doanh v.v…. tham gia xây dựng hình ảnh, thương hiệu, quảng bá sản phẩm có uy tín qua cộng đồng Cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương.

 

Chương V: KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI

Điều 16. Tiêu chuẩn hội viên

Tổ chức, cá nhân hội tụ đầy đủ những yếu tố như quy định tại Điều lệ này đều có thể được kết nạp là Hội viên của Hội Cựu sinh viên Ngoại thương.

Điều 17. Quy trình kết nạp hội viên mới:

– Cá nhân, tập thể có nhu cầu điền thông tin vào Phiếu đăng ký theo mẫu, gửi tới Ban thư ký, Ban Chấp hành, Thường trực Hội.

– Ban Chấp hành tổ chức kết nạp Hội viên theo mỗi đợt khoảng 30 Hội viên, tùy tình hình thực tế.

– Hội viên trở thành Hội viên chính thức kể từ ngày được Ban Chấp hành Hội chính thứcc phê duyệt chứng nhận.

 

Chương VI: TÀI SẢN VÀ QUỸ HỘI

Điều 18. Tài sản và Quỹ hội

Tài sản và Tài chính của Hội được hình thành từ các nguồn:

 1. Hội phí do các hội viên đóng góp
 2. Trích từ các giao dịch nội bộ giữa các Hội viên, các hoạt động tư vấn, giảng dạy, tổ chức Hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm.
 3. Tài trợ của các Nhà tài trợ.
 4. Đóng góp từ một số Doanh nghiệp hạt giống của Hội.
 5. Phí quảng cáo thông qua mạng xã hội, website, ấn phẩm của Hội.
 6. Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 19. Quản lý và sử dụng tài sản, quỹ hội

 1. Tài sản và Tài chính của Hội do Ban Thư ký chịu trách nhiệm quản lý theo nguyên tắc tập trung, thống nhất và được chi cho hoạt động Hội theo quy chế của Hội.
 2. Việc sử dụng Tài sản và Tài chính, chế độ báo cáo tài chính của Hội phải đúng theo nguyên tắc, quyết định của Hội và quy định của pháp luật. Ban Thư ký được giao trách nhiệm quản lý tài sản, tài chính phải có báo cáo định kỳ về thu, chi và thực hiện đúng những quy định của Ban Thường vụ.

 

Chương VII: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 20. Khen thưởng

 1. Những Hội viên có nhiều thành tích trong các hoạt động của Hội sẽ được Ban Chấp hành Hội biểu dương, khen thưởng. Trường hợp có thành tích đóng góp đặc biệt xuất sắc, Hội có thể đề xuất Trường Đại học Ngoại Thương xem xét, có hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp với quy định của pháp luật.
 2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, thủ tục, tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong nội bộ Hội.

Điều 21. Kỷ luật

 1. Hội viên của Hội hoạt động trái với Điều lệ này và nghị quyết của Hội, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, khai trừ khỏi Hội.
 2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thủ tục và thẩm quyền kỷ luật trong nội bộ Hội theo Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

 

Chương VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ

 1. Điều lệ này có thể được sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và vì sự phát triển của Hội.
 2. Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ này phải do Đại hội Ban Chấp hành Hội thông qua với ít nhất 2/3 số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 23. Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội

Ban Chấp hành của Hội có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện Điều lệ này.

Điều 24. Hiệu lực thi hành

 1. Các tổ chức của Hội, Hội viên phải tuân thủ Điều lệ này trong mọi trường hợp.
 2. Điều lệ này có 08 Chương, 24 Điều được Đại hội Ban Chấp hành (Quý IV/2015) của Hội Cựu Sinh viên Ngoại Thương (FAA) thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2015 tại Thành phố Hà Nội và có hiệu lực thi hành ngay khi kết thúc Đại hộị./.

T/M HỘI CỰU SINH VIÊN

ĐH NGOẠI THƯƠNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thắng