Ban chấp hành hội

1. Là cơ quan Lãnh đạo của Hội giữa 2 kỳ Đại Hội có nhiệm kỳ 5 năm và được bầu theo hình thức hiệp thương.

2. Ban Chấp hành Hội họp thường kỳ 6 tháng/lần. Khi cần, có thể họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Hội hoặc theo yêu cầu của các UV BCH. Các quyết định, nghị quyết của Ban Chấp hành được thông qua và có hiệu lực khi có trên 1/2 (một phần hai) số ủy viên chính thức dự họp tán thành.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Hội:

a) Giải quyết những công việc của Hội theo tôn chỉ mục đích của Hội; Lãnh đạo, tổ chức và hướng dẫn thực hiện Điều lệ, nghị quyết, quyết định chương trình công tác hàng năm và các công tác khác của Hội;

b) Triệu tập Đại hội bất thường, thường kỳ nếu được 51% số lượng Ban Chấp hành nhất trí.

c) Bầu và bãi nhiệm Chủ tịch, các phó Chủ tịch, Tổng Thư ký hội, Phó Tổng thư ký, các ủy viên Ban Thường trực, ủy viên Ban Chấp hành. Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội, Ban Chấp hành có quyền bầu bổ sung không quá 1/3 (một phần ba) số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định theo đề nghị của Ban Thường trực Hội;

d) Xây dựng định hướng phát triển và chương trình hoạt động của Hội.

4. Cơ Cấu Ban Chấp hành:

Có nhân sự đã nghỉ hưu, đang đương chức, có đại diện Lãnh đạo của Trường Đại học Ngoại Thương; ưu tiên nhân sự trẻ, lấy lực lượng Doanh nhân làm nòng cốt.

Số lượng thành viên BCH trong khoảng 30-40 người không phân biệt độ tuổi, có tâm huyết, có năng lực tổ chức, gắn bó với hoạt động của Hội.

 

Ban thường trực hội

1. Ban Thường trực là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và một số bộ phận giúp việc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường trực:

a) Chỉ đạo, điều hành các công việc của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

b) Phê duyệt chương trình hành động toàn khóa và các chương trình công tác năm của Hội; Hướng dẫn thực hiện diều lệ Hội, nghị quyết Đại hội và các nghị quyết của Ban Chấp hành;

c) Trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể, Ban Thường trực có thể lập ra các ban công tác và cử các ủy viên Ban Chấp hành phụ trách đồng thời báo cáo trước Ban Chấp hành Hội tại phiên họp gần nhất;

d) Quyết định khen thưởng, kỷ luật và xóa tên hội viên trong Danh sách hội viên của Hội;

đ) Ban Thường trực Hội họp ít nhất 3 tháng / lần, khi cần thiết có thể họp bất thường.

[/div_2]