COVER FB-03-01

TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH

– Tôn chỉ: Hội cựu sinh viên Đại học Ngoại thương là tổ chức xã hội, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, kết nối các cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, mở ra môi trường giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống đồng thời gắn kết và ủng hộ sự phát triển của Nhà trường

-Mục đích:

+ Hình thành thị trường nội bộ trong hoạt động Sản xuất Kinh doanh của các Hội viên.

+ Tham gia góp phần cùng Nhà Trường trong việc phát triển các mô hình đào tạo, gắn kết lý thuyết với thực tiễn Doanh nghiệp.

+ Xây dựng các chương trình khuyến học, kết nối giữa Cựu sinh viên với Nhà trường và các sinh viên.

+ Tham gia đóng góp ý kiến với Nhà nước, các Tổ chức và Cơ quan có thẩm quyền về các chính sách liên quan đến ngành nghề của các Hội viên.

+ Giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho các Hội viên tiếp cận tìm cơ hội giao lưu hữu nghị và hợp tác phát triển.

+ Góp phần hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các Hội viên.

+ Chia sẻ, quan tâm trong cuộc sống và công việc.

COVER FB-2-01

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

+ Tự nguyện, tự quản.

+ Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động bình đẳng, công khai, minh bạch.

+ Tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

+ Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.