about_logo

 

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

HỘI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG (FAA)

Quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội viên Hội Cựu sinh viên Đại học Ngoại thương (Hội) được xây dựng nhằm chi tiết hóa và cụ thể hóa các quyền và nghĩa vụ của các loại hình Hội viên, phù hợp với tôn chỉ, mục đích, điều lệ của Hội và không trái với các quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

 1. Hội viên chính thức là thể nhân

Là các cựu sinh viên Đại học Ngoại thương thuộc nhiều khóa học khác nhau và các cá nhân nguyên là cán bộ, là cán bộ nhân viên, giáo viên của trường Đại học Ngoại thương hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng như nước ngoài, tâm huyết và tự nguyện tham gia tổ chức Hội. Có đăng ký chính thức tham gia Hội qua email, thư xác nhận,… và được Hội chấp nhận.

 • Quyền lợi:
 • Được tham gia các diễn đàn của Hội; đóng góp ý kiến phát triển Hội;
 • Được tham gia vào Ban Chấp hành nếu được Ban Chấp hành thông qua và các bộ phận chuyên môn chuyên trách đánh giá đề bạt;
 • Được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, tiếp nhận thông tin từ Hội;
 • Được nhận một số thông tin và ấn phẩm của Hội;
 • Được tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo do Hội tổ chức hoặc tham gia tổ chức;
 • Được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Hội hoặc những tổ chức, cá nhân là thành viên của Hội với mức phí ưu đãi theo sự thỏa thuận của Hội viên với các đối tác thông qua thẻ hội viên.
  • Nghĩa vụ:
 • Đăng ký và cung cấp thông tin với Hội;
 • Đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm theo mức do Ban Chấp hành Hội qui định;
 • Nghiêm chỉnh thực hiện các nghị quyết của Đại hội và nghị quyết của BCH Hội;
 • Tích cực tham gia và thực hiện tốt phần nhiệm vụ của mình trong các hoạt động chung do Hội tổ chức;
 • Hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ các Hội viên của Hội, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các Hội viên khác;
 • Tuyên truyền rộng rãi về Hội trong cộng đồng cựu Sinh viên Đại học Ngoại thương để thu hút hội viên mới góp phần phát triển tổ chức, mở rộng phạm vi hoạt động của Hội;
 • Đoàn kết hợp tác với các hội viên khác vì lợi ích chung của tập thể hội viên, góp phần thúc đẩy công tác của Hội càng phát triển, nâng cao uy tín và xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.
  • Trách nhiệm của Hội với Hội viên
 • Xây dựng hồ sơ hội viên, lập ngân hàng dữ liệu Hội viên;
 • Kết nối cơ hội cho Hội viên;
 • Quan tâm, chia sẻ, tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên.
 1. Hội viên chính thức là pháp nhân

Là pháp nhân có người đại diện hoặc người sở hữu vốn lớn nhất là Cựu sinh viên ĐH Ngoại thương, đăng ký chính thức tham gia Hội qua email, thư xác nhận,… và được Hội chấp nhận.

 • Quyền lợi:
 • Được tham gia Đại hội của Hội;
 • Được tham gia vào Ban Chấp hành nếu được Ban Chấp hành Hội thông qua;
 • Được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và biểu quyết thông qua các quyết định, chủ trương và chương trình hoạt động;
 • Được nhận một số thông tin và ấn phẩm của Hội;
 • Được hỗ trợ giới thiệu với các bạn hàng, thị trường trong và ngoài nước và giúp bắt mối giao dịch với họ;
 • Được tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo do Hội tổ chức hoặc tham gia tổ chức;
 • Được tư vấn về những vấn đề pháp lý và được Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với hoạt động kinh doanh của mình;
 • Được gắn logo kèm tên cá nhân dán trên Nickname Facebook của Hội;
 • Được Hội hỗ trợ trao đổi thông tin, quảng cáo và tuyên truyền giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của mình;
 • Được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Hội hoặc những tổ chức, cá nhân là thành viên của Hội với mức phí ưu đãi thông qua thẻ hội viên.
  • Nghĩa vụ:
 • Đăng ký và cung cấp thông tin với Hội;
 • Đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm theo mức do Ban Chấp hành Hội qui định;
 • Nghiêm chỉnh thực hiện các nghị quyết của Đại hội và nghị quyết của BCH Hội;
 • Tích cực tham gia và thực hiện tốt phần nhiệm vụ của mình trong các hoạt động chung do Hội tổ chức;
 • Cung cấp đầy đủ những thông tin về hoạt động của mình theo định kỳ do BCH Hội qui định hoặc khi được yêu cầu;
 • Hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ các Hội viên của Hội, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các Hội viên khác;
 • Tuyên truyền rộng rãi về Hội trong cộng đồng cựu Sinh viên Đại học Ngoại thương để thu hút hội viên mới góp phần phát triển tổ chức, mở rộng phạm vi hoạt động của Hội;
 • Đoàn kết hợp tác với các hội viên khác vì lợi ích chung của tập thể hội viên, góp phần thúc đẩy công tác của Hội càng phát triển, nâng cao uy tín và xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.
  • Trách nhiệm của Hội
 • Lập hồ sơ, nghiên cứu năng lực Hội viên, lập ngân hàng dữ trữ Hội viên;
 • Kết nối, hỗ trợ Hội viên trong sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh tế;
 • Quan tâm, giúp đỡ bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên.
 1. Hội viên liên kết

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động, sản xuất, kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, với tinh thân tự nguyện hợp tác công sức, trí tuệ; tán thành Điều lệ Hội, có thể được xét kết nạp là hội viên liên kết của Hội.

 • Quyền lợi
 • Được tham gia và đóng góp vào hoạt động của Hội;
 • Được nhận một số thông tin và ấn phẩm của Hội;
 • Được giới thiệu với các bạn hàng, thị trường trong và ngoài nước và giúp bắt mối giao dịch với họ;
 • Được tư vấn về những vấn đề pháp lý và được Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với hoạt động kinh doanh của mình;
 • Được gắn logo kèm tên cá nhân dán trên Nickname Facebook của Hội;
 • Được tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo do Hội tổ chức hoặc tham gia tổ chức;
 • Được Hội hỗ trợ trao đổi thông tin, quảng cáo và tuyên truyền giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của mình;
 • Được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Hội hoặc những tổ chức, cá nhân là thành viên của Hội với mức phí ưu đãi thẻ hội viên.
  • Nghĩa vụ:
 • Đăng ký và cung cấp thông tin với Hội;
 • Đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm theo mức do Ban Chấp hành Hội qui định;
 • Nghiêm chỉnh thực hiện các nghị quyết của Đại hội và nghị quyết của BCH Hội;
 • Hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ các Hội viên của Hội, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các Hội viên khác;
 • Đoàn kết hợp tác với các hội viên khác vì lợi ích chung của tập thể hội viên, góp phần thúc đẩy công tác của Hội càng phát triển, nâng cao uy tín và xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.
  • Trách nhiệm của Hội
 • Lập hồ sơ Hội viên, lập ngân hàng dữ liệu Hội viên;
 • Kết nối, hỗ trợ Hội viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh tế;
 • Góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên.
 1. Hội viên danh dự

Những cá nhân Việt Nam tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc cho việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội, được Ban Chấp hành Hội chấp thuận.

 • Quyền lợi
 • Được tham gia và đóng góp vào hoạt động của Hội;
 • Được nhận một số thông tin và ấn phẩm của Hội;
 • Được tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo do Hội tổ chức hoặc tham gia tổ chức;
 • Được Hội hỗ trợ trao đổi thông tin, quảng cáo và tuyên truyền giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của mình;
 • Được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Hội hoặc những tổ chức, cá nhân là thành viên của Hội với mức phí ưu đãi theo thẻ hội viên.
  • Nghĩa vụ
 • Đăng ký và cung cấp thông tin với Hội;
 • Hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ các Hội viên của Hội, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các Hội viên khác;
 • Đoàn kết hợp tác với các hội viên khác vì lợi ích chung của tập thể hội viên, góp phần thúc đẩy công tác của Hội càng phát triển, nâng cao uy tín và xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.
  • Trách nhiệm của Hội
 • Lập hồ sơ Hội viên danh dự;
 • Nghiên cứu hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh; hoạt động kinh tế;
 • Tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên.