LOẠI HỘI VIÊN  Hội viên chính thức là thể nhân  Hội viên chính thức là PHÁP NHÂN  Hội viên LIÊN KẾT  Hội viên DANH DỰ Hội viên TỰ DO
 Được tham gia Đại hội của Hội.    
 Được ứng cử và đề cử vào Ban Chấp hành của Hội.    
 Được tham gia và đóng góp vào hoạt động của các bộ phận chức năng, các tổ chức chuyên môn của Hội.        
  Được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và biểu quyết thông qua các quyết định, chủ trương và chương trình hoạt động.    
Được nhận các thông tin và ấn phẩm của Hội.        
 Được giới thiệu với các bạn hàng, thị trường trong và ngoài nước và giúp bắt mối giao dịch với họ.    
 Được tư vấn về những vấn đề pháp lý và được Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với hoạt động kinh doanh của mình.    
 Được tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo do Hội tổ chức hoặc tham gia tổ chức.        
Được Hội hỗ trợ trao đổi thông tin, quảng cáo và tuyên truyền giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của mình.      
Được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Hội hoặc những tổ chức, cá nhân là thành viên của Hội với mức phí ưu đãi.        Second content