APPLICATION FORM

Tổ chức

Đơn đăng ký tham gia
Hội cựu sinh viên ngoại thương

(Mẫu đơn cho tổ chức)


 Chúng tôi đã đọc và nhất trí với các Quy định, Điều lệ của Hội Cựu Sinh viên Ngoại Thương, công ty mong muốn được trở thành doanh nghiệp hội viên của Hội.Chúng tôi xin cam kết những thông tin cung cấp là hoàn toàn đúng.

Hội cựu sinh viên đại học ngoại thương

*Địa chỉ liên hệ: Trụ sở 11B Cát Linh, Hà Nội
*Hotline: 0912.103.768

APPLICATION FORM

Cá nhân

Đơn đăng ký tham gia
Hội cựu sinh viên ngoại thương

(Mẫu đơn cho cá nhân)


 Tôi đã đọc và nhất trí với các Quy định, Điều lệ của Hội Cựu Sinh viên Ngoại Thương, bản thân tôi mong muốn được trở thành doanh nghiệp hội viên của Hội.Tôi xin cam kết những thông tin cung cấp là hoàn toàn đúng.

Hội cựu sinh viên đại học ngoại thương

*Địa chỉ liên hệ: Trụ sở 11B Cát Linh, Hà Nội
*Hotline: 0912.103.768